Avaries 24h 900 777 666 Tel�fono Aver�as
Buscar
20 d'abril, 2021
Clients  >  Ajudes familiars  >  Cànon Social ACA

Cànon Social Agència Catalana de l'Aigua

En que consisteix ?

La Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, crea un nou tipus de gravamen, l'anomenat cànon social, que garanteix la cobertura de les necessitats bàsiques d'aigua i estableix un valor del cànon de l'aigua adaptat a les situacions de vulnerabilitat de la població menys afavorida. Posteriorment, amb l'aprovació de la Llei 3/2015, d'11 de març, s'amplien els col·lectius que poden accedir al cànon social. Posteriorment, amb l'aprovació del Decret Llei 12/2019, de 9 de juliol, es modifica l'aplicació de la tarifa social del cànon de l'aigua als abonats que ha de significar un estalvi superior a l'actual en l'atributació del cànon de l'aigua als col.lectius que en gaudeixen. 

Consisteix en aplicar 0€/m3 en concepte de canon de l'aigua en aquelles factures on no se superi el primer tram del cànon de l'aigua, és a dir, la dotació bàsica de 9 m3/mes, considerant les possibles ampliacions de trams del cànon de l'aigua. Si pel contrari se supera la dotació bàsica, s'aplicarà un coeficient 0,5 als diferents tipus dels trams.

 

Qui en pot gaudir ?

Els sol·licitants han de ser persones físiques titulars d'un contracte domèstic de subministrament d'aigua (només a l'habitatge on estan empadronats) i que es trobin en alguna de les situacions següents:

 • Perceptors d’una pensió mínima contributiva o SOVI (assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa) per jubilació o viduïtat. En aquest cas han de tenir una edat mínima de 60 anys.
 • Perceptors d’una pensió mínima contributiva per incapacitat permanent.
 • Sol•licitants que formin part d’una unitat familiar amb tots els seus membres en situació d’atur.
 • Perceptors d’una pensió no contributiva per jubilació, jubilació per invalidesa i invalidesa.
 • Destinataris dels fons de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció (RMI).
 • Perceptors de les prestacions socials de caràcter econòmic per atendre determinades situacions de necessitats bàsiques.
 • Perceptors del fons del règim Fons d’Assistència Social (FAS).
 • Perceptors del fons de la Llei d’Integració Socials dels Minusvàlids (LISMI).
 • Persones que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica.

Com s'aplica ?

S'aplicarà amb caràcter general a les factures que no superin el primer tram del cànon de l'aigua: 9 m3 mensuals. Aquest lími variarà segons el nombre de persones si l'abonat ja disposa d'amplicació de trams del cànon de l'aigua, d'acord amb la taula següent:

Límits d'aplicació per factura (primer tram del cànon de l'aigua):

Tipus d'abonat Mensual
Sense ampliació 9 m3
Ampliació a 4 persones                12 m3
Ampliació a 5 persones 15 m3
Ampliació a 6 persones 18 m3
Ampliació a 7 persones 21 m3
Ampliació a n persones 3n m3

 

Així, l'aplicació del cànon social depèn del consum de la factura; quan una factura emesa a l'abonat que gaudeix del cànon social ha superat la dotació del primer tram (a la factura apareix el segon tram del cànon de l'aigua), l'abonat no gaudirà d'aquest tractament en aquesta factura i se li aplicaran les modalitats ordinàries vigents del cànon de l'aigua amb un coeficient 0,5 als diferents tipus de trams. Aquest fet no cancel·la el dret a l'aplicació del cànon social en futures factures si s'ajusten al consum establert.

 

Quina documentació s'ha d'aportar ?

1. Si el tràmit es realitza a través del web de l'Agència Catalana de l'Aigua, tràmit en línea mitjançant un formulari web, no cal aportar documentació.

2. Si el tràmit es realitza de manera presencial o per correu ordinari, cal emplenar el formulari de sol·licitud d'aplicació de la modalitat social del cànon de l'aigua que correspongui (veure formulari de sol·licitud que s'annexa a l'apartat final).

Documentació adicional a aportar en les següents sol·licituds:

En el cas de les sol·licituds per a pensions mínimes contributives:

 • Certificat emès per la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social, del Ministeri de Treball i Immigració, en que s'acrediti ser beneficiari d'una pensió mínima per jubilació, incapacitat permanent o viduïtat, o documentació justificativa.

En el cas de les sol·licituds per a col·lectius d'especial protecció:

 • Certificat o documentació justificativa que el sol·licitant pertany al col·lectiu que possibilita l'aplicació del cànon social: podeu sol·licitar aquests certificats al Departament de Benestar Social i Família, a excepció de la certificació de la Renda Mínima d'Inserció, que és competencia del Departament d'Empresa i Ocupació.

On s'ha de presentar ?

Mitjançant el web de l'Agència Catalana de l'Aigua. Tràmit en línea mitjançant un formulari web.

De manera presencial o per correu ordinari. A qualsevol de les oficines de l'Agència Catalana de l'Aigua (a Tarragona a la Rambla Nova, 50, 2n pis - CP 43004 - 977214556). O a qualsevol de les oficines de registre públic de la Generalitat de Catalunya.

 

Com es coneix el resultat de la sol·licitud - declaració ?

Inicialment, la sol·licitud-declaració es considera vàlida i, generalment, el cànon social s'aplicarà en la facturació d'aigua següent a la de la presentació de les dades. Només en els casos que la sol·licitud-declaració incompleixi algun dels requisits del cànon social, ja sigui en el moment de la petició o si es detecta en comprovacions posteriors, l'Agència Catalana de l'Aigua notificarà expressament la denegació al sol·licitant.

El sol·licitan ha de comunicar a l'Agència Catalana de l'Aigua qualsevol canvi en la situació que impliqui la pèrdua o la modificació del dret a gaudir del cànon social.

Caldrà que disposeu de la següent documentació:

Back To Top