Avaries 24h 900 777 666 Tel�fono Aver�as
Buscar
20 d'abril, 2021
Clients  >  Ajudes familiars  >  Família nombrosa

Sol·licitud bonificació famílies nombroses

Què és la bonificació per a famílies nombroses i com s’aplica?

La bonificació per a famílies nombroses que apliquem ofereix una ampliació de m3 del segon bloc de la quota variable del servei d’aigua. Això suposa que les famílies amb més membres poden gaudir d’un preu més assequible.

La bonificació s’aplica de la següent forma:

S’amplien els m3 que s’apliquen a la tarifa del segon bloc i que seran 3 m3 per persona i mes.

Exemple: família nombrosa de 5 membres, amb consum de 55 m3 i 60 dies facturats.

Aplicació blocs de consum amb bonificació Aplicació blocs de consum sense bonificació
12 m3 1r bloc 12 m3 1r bloc
30 m3 2n bloc (1) 12 m3 2n bloc
13 m3 3r bloc 31 m3 3r bloc
(1) 5 membres x 3 m3 x 2 mesos = 30 m3

Quins requisits s’han de poder complir per acollir-se a aquesta bonificació?

  • Que el titular del contracte sigui titular o cotitular del Títol de família nombrosa
  • Que l’ús del subministrament sigui Domèstic.

Què cal saber sobre aquest tràmit?

Només en els casos que la sol.licitud incompleixi algún dels requisits de la bonificació per a les famílies nombroses, ja sigui en el momento de la petició o si es detecta en comprovacions posteriors, Aigües de Reus notificarà expressament la denegació al sol.licitant. En cas que aquesta sigui conforme, la bonificació s'aplicarà a partir de la data de la vostra sol.licitud.

És indefinida l’aplicació de la bonificació?

El títol de família nombrosa que presenteu té una validesa determinada. Si abans de la data de caducitat d’aquest títol no presenteu una sol·licitud de renovació de la bonificació (cal que aporteu el nou títol), la bonificació deixarà d’aplicar-se.

Quant costa?

Aquest tràmit és totalment gratuït.

Caldrà que disposeu de la següent documentació:

SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ PER FAMÍLIA NOMBROSA

  • Fotocòpia de cadascun dels carnets individuals en vigor que composen el Títol de família nombrosa expedits pel Departament de Benestar Social de la Generalitat.
  • Certificat d’empadronament on haurà de coincidir l’adreça d’empadronament amb la de subministrament i, a més, ha de coincidir el nombre de membres de l’empadronament amb el del Títol de família nombrosa (els certificats per ser vàlids no podran tenir una antiguitat superior a 2 mesos).
  • En el cas que hi hagi un membre de la família amb discapacitat reconeguda, caldrà aportar document acreditatiu del grau de discapacitat.

RENOVACIÓ DE BONIFICACIÓ PER FAMÍLIA NOMBROSA

  • Cal que en el moment de la renovació es gaudeixi de la bonificació de m3 per família nombrosa.
  • Fotocòpia de cadascun dels carnets individuals renovats (en cas que dels que disposem estiguin a punt de caducar).
  • Certificat d'empadronament on haurà de coincidir l'adreça d'empadronament amb la del subministrament i, a més, ha de coincidir el nombre de membres de l'empadronament amb el títoll de família nombrosa (els cerfiticats per ser vàlids no podran tenir una antiguitat superior a 2 mesos)
Back To Top