Avaries 24h 900 777 666 Tel�fono Aver�as
Buscar
20 d'abril, 2021
Clients  >  Ajudes familiars  >  Tarifa Social Aigües

Tarifa Social Aigües de Reus

En que consisteix ?

D'acord amb allò que va aprovar el Consell d'Administració en la reunió de novembre de 2011, a partir de maig de 2012 Aigües de Reus ofereix la tarifa social.

Aquesta tarifa es basa en que els abonats per ús domèstic que siguin beneficiaris del cànon social ACA els serà d'aplicació al segon bloc d'aigua i de clavegueram la tarifa del primer bloc.

Qui en pot gaudir ?

Ídem Cànon Social ACA: Els sol·licitants han de ser persones físiques titulars d'un contracte domèstic de submnistrament d'aigua (només a l'habitatge on estan empadronats) i que es trobin en alguna de les situacions següents:

  • Perceptors d’una pensió mínima contributiva o SOVI (assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa) per jubilació o viduïtat. En aquest cas han de tenir una edat mínima de 60 anys.
  • Perceptors d’una pensió mínima contributiva per incapacitat permanent.
  • Sol•licitants que formin part d’una unitat familiar amb tots els seus membres en situació d’atur.
  • Perceptors d’una pensió no contributiva per jubilació, jubilació per invalidesa i invalidesa.
  • Destinataris dels fons de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció (RMI).
  • Perceptors de les prestacions socials de caràcter econòmic per atendre determinades situacions de necessitats bàsiques.
  • Perceptors del fons del règim Fons d’Assistència Social (FAS).
  • Perceptors del fons de la Llei d’Integració Socials dels Minusvàlids (LISMI).
  • Persones que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica.

Com s'aplica ?

Exemple: Tarifes per a ús Domèstic:

AIGUA

Quota Fixa 6,6510 €/mes
Quota variable
1r bloc (0-6 m3/mes) 0,3907 €/m3
2n bloc (>6 i >= 12 m3/mes) 0,8038 €/m3
2n bloc (tarifa social) (>6 i >= 12 m3/mes) 0,3907 €/m3
3r bloc (> 12 m3/mes) 1,2945 €/m3

CLAVEGUERA

Quota Fixa 3,3740 €/mes
Quota variable
1r bloc (0-6 m3/mes) 0,0673 €/m3
2n bloc (>6 i >= 12 m3/mes) 0,1346 €/m3
2n bloc (tarifa social) (>6 i >= 12 m3/mes) 0,0673 €/m3
3r bloc (> 12 m3/mes) 0,2896 €/m3

Aclariment: L'aplicació de la tarifa social no depèn del consum de la factura; llavors quan una factura emesa a l'abonat que gaudeix de la tarifa social d'Aigües de Reus ha superat la dotació del primer tram del cànon de l'aigua de l'ACA, 9 m3/mes (a la factura apareix el segon tram del cànon de l'aigua de l'ACA), l'abonat igualment gaudeix d'aquest tractament en aquesta factura. La cancel·lació del dret a l'aplicació de la tarifa social Aigües de Reus està lligada a la comunicació per part de l'ACA de la cancel·lació del cànon social ACA.

Quina documentació s'ha d'aportar ?

Aquesta bonificació s'aplicarà de forma automàtica a partir de la data en que l'Agència Catalana de l'Aigua comuniqui a l'ens gestor el compliment de les condicions per gaudir de la Cànon Social ACA.

Back To Top