Avaries 24h 900 777 666 Tel�fono Aver�as
Buscar
13 de juliol, 2024
Clients  >  Serveis de Laboratori

Serveis de Laboratori

Anàlisi de potabilitat bàsica: consta del paràmetres de conductivitat, nitrats, coliformes fecals i coliformes totals. (veure tarifa)

Nitrats: contaminant inorgànic molt comú en la zona degut, principalment, a l’abús de fertilitzants o per contaminació de purins en el sòl.

Conductivitat: el seu valor indica els nivells de concentració de components inorgànics dissolts en la mostra (per exemple: clorurs, sulfats, etc.)

Coliformes totals i fecals: són paràmetres microbiològics i indiquen si la mostra està contaminada per bacteris. La presència d’aquests microorganismes pot comportar un risc per a la salut humana (per exemple infeccions intestinals) i són molt comuns si l’aigua no té un tractament de desinfecció.

Aquesta analítica pot assegurar la no-potabilitat de l’aigua en el cas que algun dels paràmetres analitzats sigui superior al límit que estableix el RD 140/2003 (aquest RD estableix els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà), però no garanteix la seva potabilitat total tot i que els resultats siguin correctes, ja que l’aigua pot estar sotmesa a altres contaminants com hidrocarburs, plaguicides, etc. És per això, que si el client sospita de qualsevol tipus de contaminant addicional, ja sigui per qualsevol episodi de contaminació en la zona d’influència del punt de mostreig o per olor i/o gust desagradable o infreqüent, és recomanable ampliar l’analítica (en aquest cas s’hauria de consultar amb el personal tècnic del laboratori).

Anàlisi complerta de l’aigua; consta dels paràmetres que determina el RD 140/2003. (veure tarifa)

Altres anàlisis. (veure tarifa)

Mostreig i conservació

La mostra s’ha d’analitzar el mateix dia del mostreig. Si no és possible i es pren el dia anterior, s’ha de conservar refrigerada a la nevera. S’ha de tenir en compte que hi ha paràmetres que són recomanables analitzar abans de les 24 hores posteriors al mostreig, ja que la mostra pot patir canvis físics, químics i sobretot microbiològics. Els resultats poden no ser representatius si la mostra s’analitza en un temps superior a les 24 hores i les condicions de conservació no han estat les correctes, és a dir, no ha estat refrigerada a la nevera.

A l’hora d’omplir l’ampolla d’aigua s’ha de tenir el compte el següent:

 • Destapeu l’ampolla amb cura moments abans d’iniciar el mostreig.
 • No toqueu el coll de l’ampolla ni la part interna del tap.
 • Deixeu una petita part de l’ampolla buida per facilitar l’homogeneïtzació per agitació.
 • Tapeu l’ampolla immediatament després d’haver pres la mostra.

Mostreig d’una aixeta

Aquest és el cas més habitual.

 • No agafeu mostres d’aixetes que tinguin fuites o deixin sortir l’aigua per la superfície externa.
 • Treieu els accessoris de l’aixeta (tubs adaptats, gomes, etc.).
 • Obriu l’aixeta i deixeu que l’aigua corri almenys durant 5 minuts. Procureu que es renovi la que hi ha continguda en la canonada.
 • Ompliu l’ampolla i tapeu-la.

Mostreig directe

Per aquells casos en què es pot accedir directament a l’aigua.

 • Agafeu l’ampolla tapada i submergiu-la el màxim apartada de qualsevol vorera.
 • Destapeu a uns 20 cm. de fondària i deixeu que s’ompli. En el cas d’aigües quietes, és aconsellable crear un flux artificial d’aigua desplaçant l’ampolla.
 • Una vegada plena, retireu l’ampolla i tapeu-la.

Entrega de la mostra i contractació del servei

Per realitzar l’anàlisi es necessita 1,5 litres d’aigua i s’ha de portar en una ampolla de plàstic, estèril i d’un sol ús.

Aquesta ampolla es troba en qualsevol farmàcia, s’ha de demanar un ANACLIN ESTERILITZAT I PRECINTAT DE 1,5 LITRES.

En el moment de lliurar la mostra es formalitzarà la contractació del servei i s’especificaran els anàlisis a realitzar, les dades de la mostra i la forma de lliurament dels resultats (termini màxim de lliurament 15 dies).

Posteriorment, es generarà la factura i un cop fet el pagament es lliurarà el rebut acreditatiu. 

Els dies de recepció de mostres són de dilluns a dijous. Els divendres no es poden acceptar mostres ja que no es podria respectar el temps de conservació de la mostra per part del laboratori ni els requeriments d’algunes analítiques, al ser el diumenge dia festiu (per exemple les anàlisis de microbiologia, normalment necessiten dos dies d’incubació).