Avaries 24h 900 777 666 Tel�fono Aver�as
Buscar
08 de maig, 2021
Clients  >  Tràmits  >  Alta nou contracte  >  Ús boca contra incendi

Alta contracte ús boca contra incendi

Què és un ús contra incendis?

La contractació d’un subministrament per a ús contra incendis es realitza quan l’aigua s’utilitza exclusivament per a un servei d’extinció d’incendis. La instal·lació de les xarxes interiors d'incendis han de ser sempre independents de les altres que pugui tenir la finca i no pot connectar-s'hi cap derivació per a altres usos.

Què cal saber sobre aquest tràmit?

Comprovades les dades que ens faciliteu ens posarem en contacte amb vosaltres per que ens lliureu la documentació associada al tràmit. Així mateix en el cas que sigui necessària una inspecció prèvia al contracte, l'inspector validarà si la instal·lació compleix els requisits legals i tècnics per fer la contracció

La vostra sol·licitud de contractació no tindrà validesa si no es compleixen aquestes condicions o si es detecta qualsevol incidència i/o anomalia, tant tècnica com administrativa.

Quant costa?

L’import de l’alta (inclou fiança, inspecció i col·locació del comptador) és de 124,18 € (1) i l'haureu d'abonar en el moment de realitzar el tràmit.

(1) import calculat per a comptadors de 30 mm i amb una sola inspecció realitzada. Segons el cas, aquest import es pot incrementar per inspeccions addicionals, comptadors d’altres mm i/o per drets de servei.

Caldrà que disposeu de la següent documentació:

  • Butlletí de conformitat de la instal·lació segellat per l’instal·lador o Certificat emès pel S.T. d'Empresa i Ocupació conforme la instal·lació l'ha realitzat una persona/entitat autoritzada.
  • Document que acrediti que la instal·lació de BCI s'ha realitzat conforme a la normativa vigent (certificat tècnic, llicència municipal, etc.).
  • DNI/NIE  o NIF i acreditació del representant legal de l'empresa (persones jurídiques).
  • Número de compte bancari per domiciliar-hi les factures.

- En el cas que qui realitzi el tràmit no sigui el titular del compte bancari; la persona que vingui en nom seu haurà de portar l'ordre SEPA de domiciliació bancària signada pel titular del compte bancari, junt amb la fotocòpia del DNI del titular del compte bancari (veure el formulari en l'apartat TRÀMITS)

NOTA: en cas que qui realitzi el tràmit no sigui la persona que vol contractar; la persona que vingui en nom seu haurà de portar una autorització signada, junt amb la fotocòpia del DNI dels dos (veure el formulari en l'apartat TRÀMITS)

Back To Top