Avaries 24h 900 777 666 Tel�fono Aver�as
Buscar
08 de maig, 2021
Clients  >  Tràmits  >  Alta nou contracte  >  Ús comercial

Alta contracte ús comercial

Què és un ús comercial?

La contractació d’un subministrament per a ús comercial es realitza quan l’aigua s’utilitza en un establiment professional, comercial o de serveis per atendre les necessitats pròpies de l’activitat i dels que l’ocupen.

S’aplica aquesta modalitat a tots els locals o establiments que no requereixen un cabal superior a 3,5 m3/h de valor nominal, equivalent a un comptador de 25 mm, en els quals es desenvolupa una activitat comercial, professional o de serveis, sigui o no lucrativa, i en centres d'ensenyament privats, esportius, clubs socials i recreatius, cotxeres, així com en tots aquells usos relacionats amb l’hosteleria, restauració, allotjament i lleure, en general, en tots aquells no destinats a un dels altres usos.

Què cal saber sobre aquest tràmit?

Comprovades les dades que ens faciliteu ens posarem en contacte amb vosaltres per que ens lliureu la documentació associada al tràmit. Així mateix en el cas que sigui necessària una inspecció prèvia al contracte, l'inspector validarà si la instal·lació compleix els requisits legals i tècnics per fer la contracció

La vostra sol·licitud de contractació no tindrà validesa si no es compleixen aquestes condicions o si es detecta qualsevol incidència i/o anomalia, tant tècnica com administrativa.

Quant costa?

L’import de l’alta (inclou fiança, inspecció i col·locació del comptador) és de 124,18 € (1) i l'haureu d'abonar en el moment de realitzar el tràmit.

(1) import calculat per a comptadors de 13 mm i amb una sola inspecció realitzada. Segons el cas, aquest import es pot veure incrementat per inspeccions addicionals, comptadors d’altres mm i/o per drets de servei.

Caldrà que disposeu de la següent documentació:

  • Butlletí de conformitat de la instal·lació segellat per l’instal·lador.
  • Llicència de Primera Ocupació (només per obra nova)
  • Escriptura de propietat, del Contracte de compra-venda o bé del Contracte d'arrendament.
  • Codi Classificació Catalana d’ Activitats Econòmiques (CCAE)
  • DNI/NIE o NIF i acreditació del representant legal de l'empresa (persones jurídiques).
  • Número de compte bancari per domiciliar-hi les factures.

- En el cas que qui realitzi el tràmit no sigui el titular del compte bancari; la persona que vingui en nom seu haurà de portar l'ordre SEPA de domiciliació bancària signada pel titular del compte bancari, junt amb la fotocòpia del DNI del titular del compte bancari (veure el formulari en l'apartat TRÀMITS)

NOTA: en cas que qui realitzi el tràmit no sigui la persona que vol contractar; la persona que vingui en nom seu haurà de portar una autorització signada, junt amb la fotocòpia del DNI dels dos (veure el formulari en l'apartat TRÀMITS)

Back To Top