Avaries 24h 900 777 666 Tel�fono Aver�as
Buscar
08 de maig, 2021
Clients  >  Tràmits  >  Alta nou contracte  >  Ús domèstic

Alta contracte ús domèstic

Què és un ús domèstic?

La contractació d’un subministrament per a ús domèstic es realitza quan l’aigua s’utilitza exclusivament per atendre les necessitats primàries de la vida, la preparació d’aliments o la higiene personal. Aquesta modalitat s’aplica exclusivament a locals destinats a habitatges o els seus annexos, sempre que no s’hi realitzi una activitat industrial, comercial o professional de cap tipus. També s’inclouen en aquest ús, els destins comunitaris per a neteja de l’escala. Queden exclosos els locals o les cotxeres, encara que siguin d’ús particular i per a un sol vehicle.

Què cal saber sobre aquest tràmit?

Comprovades les dades que ens faciliteu ens posarem en contacte amb vosaltres per que ens lliureu la documentació associada al tràmit. Així mateix en el cas que sigui necessària una inspecció prèvia al contracte, l'inspector validarà si la instal·lació compleix els requisits legals i tècnics per fer la contractació

La vostra sol·licitud de contractació no tindrà validesa si no es compleixen aquestes condicions o si es detecta qualsevol incidència i/o anomalia, tant tècnica com administrativa.

Quant costa?

L’import de l’alta (inclou fiança, inspecció i col·locació del comptador) és de 124,18 € (1) i l'haureu d'abonar en el moment de realitzar el tràmit.

(1) import calculat per a comptadors de 13 mm i amb una sola inspecció realitzada. Segons el cas, aquest import es pot incrementar per inspeccions addicionals, comptadors d’altres mm i/o per drets de servei.

Caldrà que disposeu de la següent documentació:

  • Butlletí de conformitat de la instal·lació segellat per l’instal·lador.
  • Llicència de Primera Ocupació (només per obra nova)
  • Escriptura de propietat, del Contracte de compra-venda o bé del Contracte d'arrendament.
  • Cèdula d'habitabilitat
  • DNI/NIE o NIF i acreditació del representant legal de l'empresa (persones jurídiques).
  • Número de compte bancari per domiciliar-hi les factures.

- En el cas que qui realitzi el tràmit no sigui el titular del compte bancari; la persona que vingui en nom seu haurà de portar l'ordre SEPA de domiciliació bancària signada pel titular del compte bancari, junt amb la fotocòpia del DNI del titular del compte bancari (veure el formulari en l'apartat TRÀMITS)

NOTA: en cas que qui realitzi el tràmit no sigui la persona que vol contractar; la persona que vingui en nom seu haurà de portar una autorització signada, junt amb la fotocòpia del DNI dels dos (veure el formulari en l'apartat TRÀMITS)

Back To Top