Avaries 24h 900 777 666 Tel�fono Aver�as
Buscar
08 de maig, 2021
Clients  >  Tràmits  >  Alta nou contracte  >  Ús industrial

Alta contracte ús industrial

Què és un ús industrial?

La contractació d'un subministrament per a ús industrial la realitzen els locals i establiments per als quals l'aigua constitueix un element directe o indirecte d'un procés de producció o l'activitat dels quals està compresa en les seccions B, C, D i E de la Classificació Catalana d'Activitats Econòmiques de 2009, aprovada pel Decret 137/2008, de 8 de juliol. També tindran aquesta consideració els que requereixen pel desenvolupament de la seva activitat un cabal superior a 3,5 m3/h de valor nominal, equivalent a un comptador de 25 mm, els que generen abocaments superiors als 6.000 m3/any i totes les activitats no contemplades anteriorment i que poden ser considerades potencialment contaminants per l’Ajuntament i/o l’ens gestor.

Què cal saber sobre aquest tràmit?

Comprovades les dades que ens faciliteu ens posarem en contacte amb vosaltres per que ens lliureu la documentació associada al tràmit. Així mateix en el cas que sigui necessària una inspecció prèvia al contracte, l'inspector validarà si la instal·lació compleix els requisits legals i tècnics per fer la contractació

La vostra sol·licitud de contractació no tindrà validesa si no es compleixen aquestes condicions o si es detecta qualsevol incidència i/o anomalia, tant tècnica com administrativa.

Quant costa?

L’import de l’alta (inclou fiança, inspecció i col·locació del comptador) és de 124,18 € (1) i l'haureu d'abonar en el moment de realitzar el tràmit.

(1) import calculat per a comptadors de 13 mm i amb una sola inspecció realitzada. Segons el cas, aquest import es pot incrementar per inspeccions addicionals, comptadors d’altres mm i/o per drets de servei.

Caldrà que disposeu de la següent documentació:

  • Butlletí de conformitat de la instal·lació segellat per l’instal·lador.
  • Llicència de Primera Ocupació (només per obra nova)
  • Escriptura de propietat, del Contracte de compra-venda o bé del Contracte d'arrendament.
  • Codi Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques (CCAE)
  • DNI/NIE o NIF i acreditació del representant legal de l'empresa (persones jurídiques).
  • Número de compte bancari per domiciliar-hi les factures.

- En el cas que qui realitzi el tràmit no sigui el titular del compte bancari; la persona que vingui en nom seu haurà de portar l'ordre SEPA de domiciliació bancària signada pel titular del compte bancari, junt amb la fotocòpia del DNI del titular del compte bancari (veure el formulari en l'apartat TRÀMITS)

NOTA: en cas que qui realitzi el tràmit no sigui la persona que vol contractar; la persona que vingui en nom seu haurà de portar una autorització signada, junt amb la fotocòpia del DNI dels dos (veure el formulari en l'apartat TRÀMITS)

Back To Top