Avaries 24h 900 777 666 Tel�fono Aver�as
Buscar
08 de maig, 2021
Clients  >  Tràmits  >  Alta nou contracte  >  Ús prov. giratòries

Alta contracte ús giratòries

Què és un ús de giratòries?

La contractació d’un subministrament d’ús de giratòries s’autoritza quan no és possible fer una contractació de servei de subministrament d’aigua habitual mitjançant un comptador, per causa de les característiques d’ús i situació. Consisteix en una columna proveïda d’un aparell mesurador propietat de l’empresa i que es col·loca a la presa d’aigua de les boques de reg.

Aquestes connexions es concedeixen a títol de precari. No obstant això, durant el temps que estan en vigència, queden subjectes a les mateixes condicions generals establertes per a la resta de connexions a més, de les que es puguin establir amb caràcter particular.

Què cal saber sobre aquest tràmit?

La giratòria s’haurà de recollir a les nostres oficines en el moment de fer la sol·licitud. El titular del contracte serà qui col·locarà l’aparell a la boca de reg corresponent.

El titular està obligat a facilitar-nos la lectura del comptador de forma periòdica.

La vostra sol·licitud de contractació no tindrà validesa si no es compleixen aquestes condicions o si es detecta qualsevol incidència i/o anomalia, tant tècnica com administrativa.

Quant costa?

L’import de l’alta es de 511,10 € en concepte de fiança. Aquest import s’ha de liquidar el mateix dia del contracte. En el moment de la liquidació de baixa es retornarà l’import de la fiança.

Caldrà que disposeu de la següent documentació:

  • DNI/NIE (ambdues cares) o NIF i acreditació del representant legal de l'empresa (persones jurídiques).
  • Número de compte bancari per domiciliar-hi les factures.

- En el cas que qui realitzi el tràmit no sigui el titular del compte bancari; la persona que vingui en nom seu haurà de portar l'ordre SEPA de domiciliació bancària signada pel titular del compte bancari, junt amb la fotocòpia del DNI del titular del compte bancari (veure el formulari en l'apartat TRÀMITS)

NOTA: en cas que qui realitzi el tràmit no sigui la persona que vol contractar; la persona que vingui en nom seu haurà de portar una autorització signada, junt amb la fotocòpia del DNI dels dos (veure el formulari en l'apartat TRÀMITS)

Back To Top