Avaries 24h 900 777 666 Tel�fono Aver�as
Buscar
08 de maig, 2021
Clients  >  Tràmits  >  Alta nou contracte  >  Indiv. comunitats  >  Comunitat const.

Comunitat constituïda

Què és una individualització?

Hi ha subministraments que consten d'un comptador comunitari que abasteix directament totes les unitats urbanes d’un immoble. La individualització consisteix en la contractació de comptadors divisionaris que abasteixen directament cada una d’aquestes unitats.

Què cal saber sobre aquest tràmit?

Un cop validades les dades que ens faciliteu, ens posarem en contacte amb vosaltres per concertar una visita a l’adreça del subministrament. L’inspector validarà la instal·lació. Així mateix, per poder atendre la vostra sol·licitud i realitzar-ne l’alta, caldrà que abans ens feu arribar tota la documentació necessària.

La col·locació dels comptadors es farà en un termini màxim de 16 hores laborables a partir de la contractació.

La vostra sol·licitud de contractació no tindrà validesa si no es compleixen aquestes condicions o si es detecta qualsevol incidència i/o anomalia, tant tècnica com administrativa.

Quant costa?

L’import de l’alta (inclou fiança, inspecció i col·locació del comptador) és de 124,18 € (1) i l'haureu d'abonar en el moment de realitzar el tràmit. Cal efectuar el pagament de la liquidació del consum del comptador comunitari el mateix dia de les noves contractacions.

(1) import calculat per a comptadors de 13 mm i amb una sola inspecció realitzada. Segons el cas, aquest import es pot incrementar per inspeccions addicionals, comptadors d’altres mm i/o per drets de servei.. Les tarifes d’ alta dels nous contractes poden tenir un descompte de fins un 34 % del preu genèric.

 

Caldrà que disposeu de la següent documentació:

1) DOCUMENTACIÓ DE LA COMUNITAT

 • Acta de la reunió de la comunitat, on s’aprova l’esmentat canvi, ja sigui per majoria qualificada com per unanimitat.
 • NIF.
 • Butlletí de conformitat de la instal·lació segellat per l’instal·lador.
 • Adjuntar relació detallada amb les dades següents de la persona que contracta:
  • Nom i cognoms, que han de coincidir amb els de la persona que figura com a propietari o llogater en la documentació aportada i que serà qui contractarà i signarà.
  • Adreça, on consti expressament la planta i porta del pis al que correspondrà el nou comptador
  • NIF
  • Telèfon
  • Signatura
  • Número de la Cèdula d’habitabilitat (només ús domèstic)
  • Nombre de persones que viuen a l’habitatge.
  • Codi Classificació Catalana Activitats Econòmiques (CCAE) (només ús comercial/industrial)
  • Domiciliació bancària.

2) DOCUMENTACIÓ DEL PARTICULAR QUE VULGUI CONTRACTAR

 • Escriptura de propietat , contracte compra venda o contracte de lloguer
 • Codi Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques (CCAE) (només ús comercial/industrial)
 • Cèdula d’habitabilitat (només per a ús domèstic)
 • DNI/NIE  o NIF i acreditació del representant legal de l'empresa (persones jurídiques).

El mateix dia de la contractació dels comptadors individuals, la persona que contracta ha d’aportar la següent documentació:

 • Lectura actual del comptador.
Back To Top