Avaries 24h 900 777 666 Tel�fono Aver�as
Buscar
08 de maig, 2021
Clients  >  Tràmits  >  Alta nou contracte  >  Indiv. comunitats  >  Comunitat no const.

Comunitat no constituïda

Què és una individualització?

Hi ha subministraments que consten d'un comptador comunitari que abasteix directament totes les unitats urbanes d’un immoble, la individualització consisteix en la contractació de comptadors divisionaris que abasteixin directament cadascuna d’ aquestes unitats.

Què heu de saber sobre aquest tràmit?

Un cop validades les dades que ens faciliteu, ens posarem en contacte amb vosaltres per concertar una visita a l’adreça del subministrament. L’inspector validarà la instal·lació. Així mateix, per poder atendre la vostra sol·licitud i realitzar-ne l’alta, caldrà que abans ens feu arribar tota la documentació necessària.

La col·locació dels comptadors es farà en un termini màxim de 16 hores laborables a partir de la contractació.

La vostra sol·licitud de contractació no tindrà validesa si no es compleixen aquestes condicions o si es detecta qualsevol incidència i/o anomalia, tant tècnica com administrativa.

Quant costa?

L’import de l’alta (inclou fiança, inspecció i col·locació del comptador) és de 124,18 € (1)  i l'haureu d'abonar en el moment de realitzar el tràmit. Cal realitzar el pagament de la liquidació del consum del comptador comunitari el dia de les noves contractacions.

(1) import calculat per a comptadors de 13 mm i amb una sola inspecció realitzada. Segons el cas, aquest import es pot veure incrementat per inspeccions addicionals, comptadors d’altres mm i/o per drets de servei. Les tarifes d’alta dels nous contractes poden tenir un descompte de fins un 34 % del preu genèric.

 

Haureu de disposar de la següent documentació:

 • Autorització del titular del comptador , i si no existeix, del propietari de la casa o dels propietaris de les unitats urbanes.
 • Autorització dels contractants al seu representant, per rescindir el contracte actual i formalitzar els contractes individuals.
 • Butlletí de conformitat de la instal·lació segellat per l’instal·lador.
 • Escriptura de propietat, contracte de compra-venda o contracte de lloguer de l'immoble al que correspongui cada subministrament a contractar.
 • Codi Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques (CCAE) (només ús comercial/industrial)
 • Cèdula d’habitabilitat (només us domèstic)
 • DNI/NIE  o NIF i acreditació del representant legal de l'empresa (persones jurídiques) de cada nou contractant.
 • Adjuntar relació detallada amb les dades següents de la persona que contracta
  • a)      Nom i cognoms , que han de coincidir amb els de la persona que figura com a propietari o llogater en la documentació aportada i que és qui contractarà i signarà.
  • b)      Adreça on consti expressament la planta i el pis al qual correspondrà el nou comptador 
  • c)      NIF
  • d)      Telèfon
  • e)      Signatura
  • f)       Número de la Cèdula d’habitabilitat (només ús domèstic)
  • g)      Nombre de persones que viuen a l’habitatge (només ús domèstic).
  • h)      Codi Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques (CCAE) (només us comercial/industrial)
  • i)        Domiciliació bancària.

El mateix dia de la contractació dels comptadors individuals , la persona que contracti ha d’aportar la següent documentació:

 • Lectura actual del comptador.
Back To Top