Avaries 24h 900 777 666 Tel�fono Aver�as
Buscar
08 de maig, 2021
Clients  >  Tràmits  >  Connexió xarxa general

Connexió xarxa general

Què és una connexió a la xarxa general?

S'entén per connexió de servei el tram de canonada d'enllaç entre la xarxa general i la instal·lació particular. En el cas de l’abastament,  el tram de canonada ve limitat en la part de l’abonat, per la vàlvula de registre enfront de la propietat. En el cas del sanejament, es limita per l'arqueta o la unió de la canonada interior particular, situada immediatament per sota de la línia de façana que separa la via pública de la propietat del contractant.

Què cal saber sobre aquest tràmit

Cal omplir una sol·licitud i aportar la documentació corresponent. En el termini de 4 dies laborables, us podreu informar del resultat d’aquesta sol·licitud a través del nostre Servei d’Atenció al Client i conèixer l’import que haureu d’abonar en concepte de drets de connexió i servei.

En els casos en què és necessari realitzar treballs de conducció addicionals, aquest import es notificarà en un termini aproximat de 15 dies.

La vostra sol·licitud de connexió no tindrà validesa si no es compleixen aquestes condicions o si es detecta qualsevol incidència i/o anomalia, tant tècnica com administrativa.

Quant costa?

El preu d’aquesta connexió ve determinat segons el tipus d’ús i les característiques de l’edificació. Si desitgeu més informació, podeu consultar les tarifes.

En un termini màxim de 60 dies des de la data de la nostra oferta haureu de fer efectiu el pagament a les nostres oficines (mitjançant efectiu, targeta de crèdit,  xec conformat o per transferència bancària). Transcorregut aquest termini sense que es verifiqui el pagament entendrem que renuncieu a la vostra sol·licitud de connexió i aquesta quedarà sense efecte.

Caldrà que disposeu de la següent documentació:

 • Fotocòpia NIF sol·licitant.
 • Plànol de planta baixa on s'indiqui:
  •   Situació acotada i diàmetre escomesa d’aigua
  •   Situació acotada i diàmetre escomesa de clavegueram
  •   Cabal en m3/h en el cas d’indústries o usos especials
  •   Situació armari comptadors
  •   Altres informacions necessàries a criteri del sol·licitant
 • Fotocòpia llicència d’obres  (noves edificacions)
 • Característiques d’ús i superfície de l’edificació. En cas d’activitats classificades llicència d’activitat o mediambiental i si s’escau, permís d’abocament.

Una vegada realitzada la connexió física com dono d’alta el comptador?

El promotor o constructor haurà de sol·licitar una inspecció tècnica de la nova instal·lació i aportar la següent documentació:

 • Butlletí de conformitat de la instal·lació segellat per l’instal·lador
 • Marcatge de bateria segellat per l’instal·lador
 • Llicència de primera ocupació
Back To Top