Avaries 24h 900 777 666 Tel�fono Aver�as
Buscar
21 d'abril, 2024
Empresa

Empresa

REUS SERVEIS MUNICIPALS SA, divisió Aigües de Reus

Denominació social REUS SERVEIS MUNICIPALS SA
Domicili social Plaça Mercadal, 1 43201 Reus
Domicili de la divisió Plaça de les Aigües, 1 43201 Reus
Número d’identificació fiscal A43673839
Codi d'identificació al Registre Entitats Local de Catalunya 4312335139
Objecte social La gestió i administració del cicle integral de l’aigua, destinada a qualsevol ús, des de la captació, regulació i distribució dels recursos hidràulics necessaris, fins el vessament de les aigües residuals ...
Altres dades d’interès                  

La constitució de la societat AIGÜES DE REUS EMPRESA MUNICIPAL SA fou formalitzada amb la subscripció íntegra del capital social per part de l’AJUNTAMENT DE REUS, en data 29/12/1989. 

En data 30/03/1993 es formalitza mitjançant elevació a escriptura pública la constitució de la societat GESTIÓ AMBIENTAL I ABASTAMENT SA, societat del GrupAigües.

 

En data 31/03/1993 es formalitza mitjançant elevació a escriptura pública la constitució de la societat  SANEJAMENT AMBIENTAL SA, societat del GrupAigües. 

El novembre de 1997, la societat va participar en la constitució de l’agrupació d’interès econòmic GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA AIE (GIAC) de la que forma part des de l’inici en la seva qualitat de soci. 

 

El setembre del 2002 es va declarar el canvi de soci únic a INNOVA GRUP D’EMPRESES MUNICIPALS DE REUS SL (societat 100% municipal).

 

El desembre de 2008 es va materialitzar la transformació de GIAC; d’agrupació d’interès econòmic a societat anònima, passant a denominar-se GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA SA (GIACSA).

 

El juny de 2010 la Junta General va aprovar la transformació del soci únic en societat anònima, mantenint la seva personalitat jurídica i denominació, passant a denominar-se “INNOVA GRUP D’EMPRESES MUNICIPALS DE REUS SA”

 

En data 12/09/2012 es materialitza mitjançant elevació a escriptura pública de la fusió per absorció, amb modificació d’objecte social, de les societats del GrupAigües.  Això suposa la fusió de GESTIÓ AMBIENTAL I ABASTAMENT SA i SANEJAMENT AMBIENTAL SA per part d’AIGÜES DE REUS EMPRESA MUNICIPAL SA.

 

En aplicació dels acords adoptats pel Ple Municipal del 31/03/2014, AIGÜES DE REUS EMPRESA MUNICIPAL SA, junt amb INNOVA GRUP D’EMPRESES MUNICIPALS DE REUS SA i GESTIÓ DE SERVEIS FUNERARIS DE REUS SA, s’han fusionat donant lloc a REUS SERVEIS MUNICIPALS SA.     

 

(*) Dades corresponents a l'exercici 2023 o vigents al tancament del mateix