Avaries 24h 900 777 666 Tel�fono Aver�as
Buscar
10 de desembre, 2023
Empresa  >  Alerta de Sequera

Alerta de Sequera

Reus es troba en situació d’alerta de sequera des del dia 13 de juny, la qual cosa comporta prohibicions i limitacions obligatòries en els usos d’aigua.

La resolució de Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de declaració d’alerta hidrològica per sequera a tots els municipis que, com en el cas de Reus, s’abasteixen principalment del Consorci d’Aigües de Tarragona, obliga a aplicar unes mesures que son les marcades al Pla de Sequera del govern Català, que afecten l’ompliment de piscines, fonts ornamentals i llacs artificials; el reg de jardins i zones verdes, la neteja de tota mena de vehicles i fins i tot de les façanes, carrers i paviments.

Paral·lelament, aquesta declaració d’alerta per sequera de l’ACA limita el volum total d’aigua que es pot destinar a l’abastament de la ciutat (inclosa l’aigua de boca, però també la destinada al comerç, indústria, serveis, etc), sense que això impliqui, de moment, interrupcions en el subministrament a la població.

Consulteu seguidament totes les limitacions en l’ús de l’aigua.

Mesures decretades per l’Agència Catalana de l’Aigua, per a la unitat d’explotació 8 - Consorci d’Aigües de Tarragona i d’aplicació a la ciutat de Reus, davant la declaració d’entrada en alerta hidrològica per sequera, segons el disposat al Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera de la Generalitat de Catalunya.

  VOLUM MÀXIM D’AIGUA PER HABITANT I DIA: Els volums totals d’aigua que entrin al dipòsit municipal per a l’abastament de la població no poden superar els 250 litres per habitant i dia (incloent activitats econòmiques i comercials).

REDUCCIONS DE CONSUMS EN FUNCIÓ DEL TIPUS D’ACTIVITAT Els usos que no són d’aigua de boca també es veuen afectats ja que en funció de les activitats, han d’aplicar els següents percentatges de reducció en el seu consum: usos recreatius que impliquin reg (30%), reg agrícola (25%), ramaderia (10%), indústria (5%), usos recreatius (5%).
 

  PISCINES - L’ÚS D’AIGUA PER OMPLIMENT QUEDA LIMITAT A: El reompliment parcial de totes les piscines sempre que disposin de sistemes de recirculació d’aigua, però només en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua. No es pot omplir ni reomplir cap piscina que no tingui un sistema de recirculació d’aigua. Es pot fer el primer ompliment de piscines que siguin de nova construcció i les que han sofert obres de rehabilitació del vas. En centres educatius, es pot fer ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de menys de 500 litres destinades al bany dels infants. Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.

  REG PÚBLIC I PRIVAT: El reg de jardins i zones verdes ha de fer-se només en l’horari de menor insolació (de 20h a 8h). La dotació per a reg ha de ser la mínima indispensable adaptant-se en tot moment a les condicions de temperatura i humitat. Cal evitar el reg durant moments de pluja. En qualsevol cas, no pot superar-se un volum de 450m/hectàrea/mes. El reg dels jardins particulars es pot fer, com a màxim, dos dies cada setmana. Les entitats locals han de determinar la pauta d’alternança. Per defecte, els habitatges amb numeració parella o sense numeració poden regar els dimecres i els dissabtes, i els que tinguin numeració senar els dijous i els diumenges.

  NETEJA DE VEHICLES - L’ÚS DE L’AIGUA QUEDA LIMITAT A: Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l’aigua. Fora d’aquests establiments només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb esponja i galleda. Es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials per a mantenir la seguretat i la salut de les persones i els animals. S’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, residus. Es farà sempre amb la mínima utilització d’aigua possible.

  FONTS ORNAMENTALS: Resta prohibit l’ompliment total o parcial de les fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua, excepte els llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica, on es permet el mínim ús de l’aigua imprescindible pel seu manteniment; també es pot valorar el trasllat de la vida aquàtica afectada a d’altres entorns que n’assegurin la màxima supervivència amb el mínim consum d’aigua.

  GRANGES: L’ús d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l’abeurament i neteja d’animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per a mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d’una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d’eficàcia equivalent.

  NETEJA DE CARRERS I MOBILIARI URBÀ: Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànegues d’aigua. La prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar, amb galleda i esponja o amb sistemes de neteja d’alta pressió. Els serveis municipals han de realitzar la neteja amb la mínima despesa d’aigua indispensable i prioritzant, quan sigui possible, l’ús d’aigua regenerada o d’aigua no procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable.

  ELIMINACIÓ DE POLS EN L’AIRE: Es prohibeix la utilització d’aigua per l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.

 

Enllaços d’interès
Pla d'emergència en situacions de sequera del municipi de Reus.

Consulta els consells d’estalvi d’aigua en aquest web https://sequera.gencat.cat