Avaries 24h 900 777 666 Tel�fono Aver�as
Buscar
20 d'abril, 2021
Empresa  >  Innovació i Tecnologia

Innovació i Tecnologia

La innovació tecnològica sempre ha estat una variable estratègica d'Aigües de Reus. Els nostres Projectes d'innovació s'han desenvolupat sobre els Sistemes d'Informació de l'Empresa, que són:

Tècnica:

MPR: "Model de Previsió de Recursos". Permet estimar la disponibilitat d'aportacions de les fonts de subministrament. Amb dades històriques i altres factors es determina la possibilitat d'aportacions o bé de compra d'aigua en alta a tercers."

Model matemàtic de xarxa: "Permet simular el comportament de la xarxa d'aigua potable, tant en temps real (procés) com en planejament i disseny. El nucli del model matemàtic és un algoritme de càlcul de diferents equacions hidràuliques que es resolen per calcular els paràmetres de pressió, cabal, velocitat i pèrdua de càrrega de les diferents entitats modelades."

A través de la intranet corporativa qualsevol dels membres de l’empresa pot visualitzar la xarxa d’abastament i sanejament del sistema d’informació geogràfica. Aquesta opció permet consultar la disponibilitat de xarxa en un carrer o zona concreta, de forma àgil i ràpida, com a suport per exemple a una sol·licitud d’alta d’escomesa a través del SAC.

Xarxa sectoritzada: la xarxa d’abastament està dividida en xarxa de transport i xarxa de distribució.

  • La xarxa de transport és l’encarregada de transportar l’aigua des dels dipòsits de capçalera fins a les diferents entrades de sector.
  • La xarxa de distribució és la que integra l’entramat de canonades mallades que porten l’aigua a totes les escomeses de cadascuna de les persones abonades a l’empresa. Aquesta xarxa de distribució té dos punts d’aportació per a cada sector equipats amb instruments de control de cabal i pressió. L’aigua que entra en cada sector i passa de la xarxa de transport a la de distribució interna del sector, està monitoritzada en temps real i els paràmetres de pressió i cabal instantanis estan sempre disponibles al SCADA de control.

La sectorització permet tenir diferents subxarxes de menors dimensions dins d’una xarxa molt gran com la de la ciutat de Reus, la qual cosa permet un control més acurat de la quantitat i la pressió d’aigua que hi entra per garantir el correcte subministrament a totes les persones abonades que són abastits per aquesta xarxa. Així mateix la sectorització permet disposar de dades d’aigua d’entrada en temps real i emmagatzemar aquestes dades per poder analitzar dia a dia els gràfics de cabals d’entrada i detectar de forma immediata possibles fuites.

Sistemes Experts en explotació de xarxes: Optimitza globalment el sistema d'abastament. El sistema contempla tant la captació i transport com la distribució, així com totes les estratègies de l'empresa tant a nivell tècnic com econòmic.

MPD: "Model de Previsió de Demanda". Permet estimar les necessitats de consum que els clients sol.liciten. Partint de les dades històriques, i mitjançant un tractament estadístic, s'identifiquen i quantifiquen les variables que influeixen decisivament sobre el consum d'aigua.

Estratègica:

Datawarehouse: La integració de sistemes elimina incoherències i duplicitat d'informació. És vital per a una correcta mecanització dels sistemes d'informació de l'empresa, ja que permet l'intercanvi de fluxos entre sistemes. Aquesta integració permet la creació del Sistema d'Informació Estratègica que ofereix una visió total del funcionament del servei.

Nous canals de distribució: Facilita als clients l'accés als productes perifèrics i defineix nous canals de distribució. S'aprofita de les noves tecnologies per apropar els productes/serveis al client.

Back To Top