Avaries 24h 900 777 666 Tel�fono Aver�as
Buscar
20 d'abril, 2021
Empresa  >  Innovació i Tecnologia  >  Les infraestructures

Les infraestructures

Com a resultat de molts anys de lluita per garantir el subministrament d’aigua a la ciutat, actualment, Reus disposa d’unes instal·lacions de primer ordre i el seu model de gestió és un referent per a molts altres municipis de Catalunya

Fem una visió general per les infraestructures que formen el cicle integral d’Aigües de Reus.

L’aigua que surt per l’aixeta de casa nostra prové de diferents fonts: Principalment ens arriba del riu Ebre, mitjançant una captació al marge esquerre del riu a l’alçada de Campredó,al municipi de Tortosa, des d’on es bombeja a la planta de tractament que el Consorci d’Aigües de Tarragona té a l’Ampolla. A través d’una gran canonada d’impulsió, gran part del seu recorregut és paral·lel a l’autopista AP-7 fins a arribar a la part alta de  la ciutat de Reus.

Una altra part important de l’aigua prové dels pantans de Riudecanyes i de Siurana que estan comunicats entre sí i subministren aigua a regants particulars i a diversos municipis del Priorat i del Baix Camp.

Reus també compta amb recursos propis.  Per una banda les aigües superficials que ens arriben a través de les antigues mines que encara estan en perfecte estat de funcionament:  la mina Monterols, amb uns 400 anys de funcionament, i la mina Hidrofòrica construïda al segle XIX. Per un altre costat, tenim aigua de captacions subterrànies, o sigui, de les aigües que es troben a les capes freàtiques del subsòl del municipi. Actualment Reus disposa de 19 pous en servei.

L'aigua es emmagatzemada en sis dipòsits repartits en diversos punts de la ciutat, i conduïda per tota a la ciutat mitjançant 38 km de grans canonades... és el que s’anomena xarxa de transport.

Per fer-la arribar als 42.000 clients, disposa de 335 km més de canonades de dimensions més reduïdes i 3.400 valvules d'aïllament... és la xarxa de distribució.

La xarxa d'abastament de la ciutat està dividida en 24 sectors de subministrament per a una gestió òptima. Mitjançant 36 arquetes de control connectades al sistema de telecomandament que es troba a la seu central de l’empresa, es pot vigilar: la pressió, el cabal, la cloració i la terbolesa de l’aigua subministrada a cada un dels sectors.  D’aquesta manera es pot oferir un millor servei i actuar amb rapidesa si es detecten possibles fuites de la xarxa.

De fet, la major part de l’aigua que surt de les aixetes no és realment consumida sinó que simplement es fa servir per activitats de neteja. Un cop utilitzada es converteix en un residu que és necessari evacuar.

Per altra banda l’evacuació de les aigües brutes es realitza mitjançant una xarxa de 237 km de canonades de sanejament, 6.122 pous de registre i 48 km de grans col·lectors. Encara que les aigües residuals circulen per gravetat, Aigües de Reus compta amb l’ajut de set estacions de bombeig perquè tot arribi a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) situada a la part baixa de la ciutat a la partida de Porpres.

A l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals es produeixen un conjunt de processos físics, químics i biològics que van eliminant progressivament la matèria en suspensió i les substàncies dissoltes. Part de l’aigua depurada es fa servir per al reg agrícola, tota vegada que es generen un conjunt de subproductes que també són aprofitats. Per una part, els fangs per a l’elaboració de compost per jardineria i com a adobs per a l’agricultura i per a la regeneració de canteres. El biogàs per a la generació d’energia en forma de calor i d'electricitat.

La resta d’aigües depurades sobrants arriben al mar  a través d'un emissari submarí que capta les aigües del barranc de Barenys.

És per això que parlem del cicle integral de l’aigua, perquè l’agafem del medi natural i la hi retornem després d’utilitzar-la. 

Tenim l’obligació de retornar-la a la natura amb les mateixes condicions que ella ens l’ofereix. 

Back To Top