Avaries 24h 900 777 666 Tel�fono Aver�as
Buscar
de febrer 16, 2019
Empresa  >  Normativa  >  Ordenança
Ordenança

ORDENANÇA REGULADORA DE LES TARIFES DELS SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE, DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM I D’ALTRES SERVEIS VINCULATS. 

CAPÍTOL PRIMER

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte i àmbit de l’ Ordenança

  • L'objecte d’aquesta Ordenança és la regulació de les tarifes dels serveis de subministrament d’aigua i de clavegueram i d’altres serveis vinculats en el municipi de Reus. Els serveis  públics de subministrament i de clavegueram són de titularitat municipal i els presta i els gestiona en règim de dret privat l’empresa AIGÜES DE REUS EMPRESA MUNICIPAL, SA(en endavant Empresa), de conformitat amb allò que preveu la legislació vigent. 
  •  Als serveis objecte d’aquesta Ordenança els serà d’aplicació  el Reglament Regulador dels Serveis Municipals de Subministrament d’Aigua i de Sanejament, aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Reus el  06 de febrer de 2009.
  • Les tarifes esmentades també seran aplicables, seguint-se el procediment legalment establert, als beneficiaris dels serveis d’aquells municipis en els que l’Empresa pugui  prestar, durant la vigència d’aquesta Ordenança, els serveis regulats.

 Article 2. Objecte i naturalesa de les tarifes

2.1. L'objecte de les tarifes regulades per aquesta Ordenança és la contraprestació econòmica per la utilització dels serveis de subministrament d'aigua potable, de clavegueram, o bé per la prestació, gaudiment o realització d’algun dels fets regulats en l’annex de tarifes que s’incorpora a la present Ordenança.

2.2. No són objecte  d’aquesta Ordenança ni les vendes d'aigua en alta, ni la venda de productes aliens a l’aigua.

2.3. Les tarifes regulades en aquesta Ordenança tenen naturalesa d’ingrés o preu privat, i resten subjectes a les prescripcions civils i mercantils. Per aquest motiu queda expressament exclosa l’aplicació de la normativa tributària, pel que fa a la gestió, liquidació, recaptació i inspecció de l’esmentat ingrés. La tarifa o preu és un ingrés propi d e l’Empresa, en tant que és gestora dels serveis.

 Article 3. Obligats al pagament

3.1. Estan obligades al pagament de les tarifes a l’Empresa, en qualitat de beneficiàries dels serveis, les persones físiques o jurídiques titulars de contractes de subministrament d'aigua, subscrits amb l’esmentada Empresa, els usuaris del servei de clavegueram que també gestiona l’Empresa, així com aquells que, d’acord amb el corresponent procediment, siguin responsables o beneficiaris d’alguna prestació, gaudiment o de la realització d’algun dels fets regulats en l’annex de tarifes que s’incorpora a la present Ordenança.

3.2. La tipologia d’usos, amb independència de la forma de subministrament, bé mitjançant comptador o pel sistema d’aforament, és d’acord al disposat a l’article 51 del Reglament Regulador del Servei, la següent :

a)     Usos  domèstics

b)    Usos  comercials

c)     Usos  industrials

d)    Usos  municipals

e)     Usos especials:  aquells no inclosos a les modalitats anteriors. I que englobarien, entre d’altres, les següents modalitats d’ ús:

·         Ús provisional ( per obres, per manca de cèdula definitiva, per giratòries)

·         Ús piscines i jardins

·         Ús hort urbà de gestió municipal

·         Altres usos: (Boques contra incendi , Plomes o Aforaments, etc)

 

Article 4. Naixement de l'obligació i facturació

 

L'obligació de satisfer la tarifa a l’Empresa neix en el moment en què s'inicia la prestació o gaudiment  dels serveis objecte d’aquesta Ordenança.

 

L’Empresa documentarà els serveis prestats a cada obligat al pagament mitjançant factures, ajustades a la normativa reguladora d’aquests tipus de documents.

 

CAPÍTOL SEGON

ESTRUCTURA DE LA TARIFA

Article 5. Tarifa pel subministrament d’aigua mitjançant comptador i pel clavegueram

La tarifa pel subministrament d’aigua és binòmica i comprèn una quantitat alçada modulada amb criteris objectius, i una part variable modulada en funció del volum d'aigua subministrat.

La tarifa a càrrec dels titulars està integrada per:

 

a.     Una quota fixa mensual. En el cas del subministrament d’aigua, amb imports modulats en funció de tres variables: mida de pas del comptador, en mil·límetres; tipus d’ús del subministrament; tipus de subministrament, ja sigui divisionari, comunitari que abasta a divisionaris o comunitari sense divisionaris.

 

b. Una part variable. En el cas del subministrament d’aigua, amb imports modulats en funció del volum d’aigua subministrat mesurat en trams:

 

·         primer tram, fins a 6 metres cúbics per  mes i unitat urbana subministrada.

·         segon tram, de 7 a 12 metres cúbics per mes i unitat urbana subministrada.

·         tercer tram a partir de 12 metres cúbics per  mes i unitat urbana subministrada.

La tarifa del tercer tram de la quota variable d’aigua variarà en funció del tipus d’ús del subministrament. En el supòsit de subministrament provisional,  d’ús de piscines i/o jardins,giratòries i subministraments municipals es facturarà tot el consum en un bloc únic.

 

Article 6. Tarifa pel servei de clavegueram

1.     La tarifa pel servei del clavegueram és binomial i comprèn una quantitat fixa i una part variable modulada en funció del volum d’aigua subministrat.

La tarifa a càrrec dels titulars està integrada per:

a)     Una quota fixa mensual, amb imports modulats pel tipus d’ús del subministrament: domèstic, comercial, industrial, piscines i jardins, provisional i altres.

b)    Una part variable, amb imports modulats en funció del volum d’aigua subministrat mesurat en trams:

Primer tram, fins a 6 metres cúbics al mes.

Segon tram, de 7 a 12 metres cúbics al mes.

Tercer tram a partir de 12 metres cúbics al mes.

2.     La quota variable es multiplicarà per tres si s’aboquen a la xarxa banys galvànics, i per dos si els abocaments consisteixen en aigües residuals procedents de neteja de vehicles, usos provisionals d’obres o activitats d’escorxador d’animals.

3.     En els casos d’habitatges, locals comercials i edificacions industrials que utilitzen aigua de diferent procedència de la que distribueix el gestor dels serveis i aboquin les seves aigües residuals a la xarxa de clavegueram, el volum d’aigua a què es refereix la lletra b de l’apartat 1 d’aquest article es determinarà en funció del cabal mig avaluat, amb un valor mínim de 15 m3 mensuals. El cabal mig avaluat serà substituït per volum d’aigua abastat de fons pròpies que comuniqui, en cada cas, l’Agència Catalana de l’Aigua.

 

Article 7. Tarifes per altres serveis

En les factures  emeses pel gaudiment, prestació o utilització d’altres serveis s’indicaran quins han estat aquests serveis, així com els elements determinants de la liquidació efectuada.

 

Article 7 (bis). Tarifa social

Els abonats per ús domèstic que siguin beneficiaris de la tarifa social regulada a l’article 40, de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, els serà d’aplicació al segon bloc d’aigua i de claveguera la tarifa del primer bloc. Aquesta bonificació s’aplicarà de forma automàtica a partir de la data en que l’Agència Catalana de l’Aigua comuniqui a l’ens gestor el compliment de les condicions per gaudir de la tarifa social.

 

CAPÍTOL TERCER

ESTABLIMENT I MODIFICACIÓ DE LA TARIFA

Article 8. Establiment i modificació de les quanties de la tarifa

El Consell d’Administració de l’Empresa aprovarà inicialment una proposta de tarifes, que serà traslladada a l’Ajuntament per la seva aprovació definitiva.

Un cop l’òrgan competent d’acord amb la legislació de règim local aprovi definitivament les tarifes, en donarà publicitat , mitjançant la seva publicació en el BOP.

El Consell d’Administració de l’Empresa pot aprovar, sense necessitat de cap acord municipal posterior, els preus aplicables per aquells serveis i treballs que presti en règim de concurrència.

Les tarifes vigents  figuren en un annex a la present ordenança.

 Article 9. Intervenció de la Comissió de Preus

En aplicació de l'ordenament en matèria de política de preus, la resolució municipal pel que fa al servei de subministrament d’aigua, juntament amb l'estudi econòmic i la documentació complementària que calgui, s'ha d'elevar a la Comissió de Preus de Catalunya a fi que, en exercici de la funció que li pertoca, emeti el pronunciament corresponent.

 CAPÍTOL QUART

PAGAMENT DE LA FACTURACIÓ

Article 10. Termini i formes de pagament

10.1 La forma habitual de pagament és la domiciliació bancària d’acord amb les instruccions de l’obligat al pagament. La devolució per impagament d’una domiciliació habilita l’empresa per a procedir a trametre de nou el càrrec a l'entitat bancària o d'estalvi, o bé per passar al tràmit que[1] es regula en l'article següent.

10.2. No obstant això, l’obligat al pagament també pot efectuar aquest, en efectiu, a les oficines de les entitats bancàries col·laboradores i/o altres entitats, que s’indicaran a la factura o document de pagament lliurat per l’Empresa. En aquest supòsit l’obligat al pagament haurà de fer efectiu l’import dins el termini establert a l’esmentada factura o document de pagament.

10.3. Si l’abonat no fa efectiu l’import en el termini assenyalat, l’import de la factura es veurà incrementat amb  un recàrrec per impagament que cobrirà les despeses generades per aquesta situació. 

 Article 11. Avis de suspensió

11.1. Transcorregut el termini de pagament es notificarà al titular que, si dins del  termini indicat a la comunicació, que en cap cas podrà ser inferior a deu dies hàbils, no realitza el pagament, es procedirà a la suspensió del subministrament. Les notificacions es realitzaran en el domicili indicat per l’obligat al pagament.

Quan no sigui possible efectuar la notificació per causes no imputables a l’Empresa i intentada aquesta en el domicili indicat per l’obligat al pagament, es procedirà a efectuar la notificació mitjançant edictes en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

La notificació refusada s’entendrà efectuada a tots els efectes.

11.2. Al mateix temps que es tramita aquesta notificació a l'interessat, l’Empresa informarà  l’Ajuntament per tal que iniciï els tràmits d’autorització de la suspensió del subministrament.

11.3. El venciment del termini indicat a l’apartat 1 d’aquest article, determinarà l’exigibilitat d’un recàrrec que cobrirà les despeses derivades del procés de suspensió.

 Article 12. Suspensió del subministrament

12.1. En el cas que existeixi una resolució favorable per part de l’Ajuntament, es procedirà a la suspensió del subministrament. Aquesta només es realitzarà en horari d’atenció al públic de les oficines de l’Empresa per tal de possibilitar la tramitació del restabliment del servei.

12.2. El servei es reiniciarà una vegada regularitzada la situació que va provocar-ne la suspensió. Totes les despeses derivades de la tramitació de la suspensió del servei i de la seva reinicialització, aniran a càrrec de l’obligat al pagament.

12.3. No es reposarà el servei mentre no s’abonin a l’Empresa els deutes pendents, les despeses connexes, i els dèbits ocasionats per la suspensió i la reposició del servei.

12.4. Si la suspensió del subministrament fos produïda per falta de pagament i la situació es perllongués més de 60 dies des de la data límit de pagament de la factura,  es donarà per finalitzat el contracte, sense perjudici dels drets de l’Empresa quant a l’exigència del pagament del deute i a la repercussió dels danys i perjudicis.

 

CAPÍTOL CINQUÈ

Article 13. Anomalies de funcionament

 

Quan un comptador deixi de funcionar per qualsevol causa, excepte quan sigui per actes o comportaments considerats com una infracció d’acord amb allò que es disposa al Reglament regulador del servei, es portarà a terme una liquidació del consum d'acord amb la mitjana corresponent al mateix període de l'any anterior i, si per la data d'alta de l'abonat no pogués assignar-se la mitjana esmentada, el consum es determinarà segons el que resulti dels aforaments anteriors.

 

Si un obligat al pagament considera que el volum d'aigua consumida per la seva instal·lació no correspon amb l'assenyalat pel comptador, podrà sol·licitar-ne a l’empresa la revisió, dipositant prèviament les despeses de revisió.

 

Si mostrés disconformitat  amb el resultat, podrà sol·licitar que sigui tramès el comptador  a un laboratori oficial, dipositant prèviament les despeses de verificació. Quan el funcionament sigui correcte, les despeses de revisió i verificació aniran a càrrec seu. Si el funcionament és incorrecte, es retornarà la quantitat dipositada i les despeses de revisió i verificació aniran a càrrec de l'Empresa.

 

En el cas de funcionament incorrecte, és a dir, amb errors de mesurament no compresos dins els marges de les disposicions vigents detectats, ja sigui a conseqüència de les comprovacions particulars o de les verificacions oficials de comptadors que hagin estat sol·licitades a l’organisme competent en matèria d’Indústria, s’haurà de procedir a modificar el consum facturat d’acord amb el percentatge d’error. El període de temps, llevat que es pugui conèixer la durada de l’anomalia, serà com a màxim de sis mesos.

 

Quan un comptador enregistri consums molt superiors als normals per fuites amagades i altres causes justificades degudament, i sempre que no sigui a conseqüència d'infracció o desídia de l'abonat, l'Empresa, a sol·licitud de l'abonat i amb la comprovació prèvia del personal inspector, podrà aplicar una reducció sobre la facturació, consistent a cobrar l'aigua perduda al preu de cost i liquidar-la en la quota fixa.

 

 

DISPOSICIÓ ADICIONAL

 

La resta de supòsits de suspensió del subministrament regulats pel Reglament regulador del servei es mantenen en vigor.

 

 

DISPOSICIÓ FINAL

 

Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Tarragona i s’ha de començar a aplicar a partir del dia 1 de gener de 2014. Pel que fa a la vigència, ha de romandre en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses. 

 

Tarifes 2016 (pdf)

  • Tarifes aprovades pel Consell d'Administració de la societat el 14-12-2015.
  • Tarifes aprovades per l'Ajuntament de Reus en Acord del Ple de 28-12-2015.
  •