Avaries 24h 900 777 666 Tel�fono Aver�as
Buscar
16 de juny, 2024
Empresa  >  Projectes

Projectes i obres

Aigües de Reus al llarg dels darrers anys ha apostat per millorar i renovar progressivament les seves xarxes i instal.lacions de captació, tractament, transport, i depuració en definitiva gestionant el cicle integral de l'aigua.

Pel que fa a la xarxa d’abastament s'han realitzat inversions periòdiques, sobretot en les xarxes mes velles i obsoletes, seguint els criteris establerts en el Pla Director d'Abastament, amb l'objectiu de millorar el rendiment i reducció de les interrupcions del subministrament així com la millora de la qualitat de l'aigua abastida. Actualment, la ciutat de Reus disposa d’una xarxa amb una estructura moderna, d’arquitectura mallada i construïda majoritàriament amb els materials de més fiabilitat del mercat, bàsicament Polietilè i Fundició. A mes a mes es disposa d'un conjunt de dipòsits de regulació i una anella de transport que permet una gran versatilitat en cas d'avaria del sistema. L'últim dipòsit a incorporar-se a la xarxa ha estat el dipòsit intermedi amb una capacitat de 10.000 m3.

Respecte la xarxa de sanejament, també la ciutat ha sofert grans canvis amb inversions en renovació de trams en mal estat i en ampliació d’altres que es mostraven insuficients per transportar tot el cabal aportat, especialment en cas de pluges, d'acord amb les directrius establertes també en els Plans Directors de Sanejament. Així mateix, per una millora de caire medioambiental, s'han construït dos dipòsits Anti-DSU (Descàrrega del Sistema Unitari) evitant i/o disminuint abocaments al medi natural.

Com a projectes i obres rellevants per a la ciutat que s’han realitzat els darrers anys es poden esmentar els següents:

  • Pla Director d'Abastament ( en ús)
  • Pla Director de Sanejament (en ús)
  • Ampliació de l'Estació Depuradora d'Aigues Residuals de Reus.
  • Projecte de Millora, Ampliació del Sanejament i Connexió amb l'EDAR de Reus dels sectors situats al Sud-Est del Terme Municipal de Reus a l'entorn de la Riera de la Boella i la Baorada.(projecte realitzat, obres en fase de tramitació)
  • Projecte dipòsit de Laminació i Anti-DSU EDAR de Reus (projecte finalitzat)
  • Projecte dipòsit Anti-DSU Camí dels Morts (realitzat i en funcionament)
  • Projectes nou dipòsit intermig d'abastament (realitzat i en funcionament)
  • Projecte ampliació instal.lacions ETAP de Reus (realitzat i en funcionament)