Avaries 24h 900 777 666 Tel�fono Aver�as
Buscar
21 d'abril, 2024
Empresa  >  Projectes  >  Pla Dir. Abastament

Pla Director d'Abastament

Un Pla Director d'Abastament és una de les eines mes eficaces i tecnològicament mes avançades per a la gestió òptima de les xarxes d'abastament d'una ciutat. Aigües de Reus al llarg de la seva trajectoria ha realitat diversos plans directors, tot considerant els creixements que s'han anat esdevenint a la ciutat al llarg dels anys així coms els desenvolupaments previstos als Plans d'Ordenació Urbana de la Ciutat. En cada nou pla director s'ha avançat amb criteris de sostenibilitat medioambiental i eficiència d'un recurs escas com es l'aigua potable.

Mitjançant la utilització de models matemàtics s'ha realitzat una diagnosi de la xarxa actual de la ciutat detectant els punts conflictius i les actuacions per resoldre'ls. Així mateix s'ha realitzat també una prognosi amb un any horitzó 2020, per tal de preveure els nous grans eixos que ha de tenir la xarxa d'abastament,  destacant especialment la previsió d'una segona anella de transport, i definint per les noves àrees d'urbanització, les actuacions necessaries per tal d'absorbir la previsió d'increment de cabals. En aquest aspecte s'estableix perfectament l'estructura de les xarxes que en cal construir en les noves àrees d'urbanització. S'han definit les dotacions en funció dels diversos segments d'ús (domèstic, terciari, industrial, etc..). S'ha estudiat també la sectorització actual de la xarxa i la nova sectorització per una millora en el control dels consums, en definitiva un augment del rendiment de la xaxa. 

Com a valor afegit respecte els anteriors plans directors , en l'últim vigent s'ha realitzat un anàlisi de la xarxa sota criteris de permanència i dispersió de clor per garantir uns nivells mínims que assegurin la qualitat sanitària de l’aigua a tots els punts de la xarxa, d'acord al que s'estableix al RD130/2003

Un altre aspecte que ha contemplat el pla director és l'estudi de la disponibilitat dels recursos hídrics necessaris per a cobrir l’abastament de tots aquests nous àmbits, en funció de la demanda actual i la previsió de creixement de la població a la ciutat.

En definitiva el Pla Director d'Abastament de Reus esdevé un marc de referència ja que s'estableixen els criteris en el disseny de les noves xarxes d'abastament de la ciutat, tant les grans actuacions, com el detall de les noves àrees d'urbanització previstes, i en diagnostica la situació actual determinant aquelles actuacions necessaries per a una millora.