Avaries 24h 900 777 666 Tel�fono Aver�as
Buscar
27 de maig, 2024
Empresa  >  SIG

SIG: Qualitat, medi ambient, energia i seguretat i salut en el treball

Davant el compromís d’avançar en el terreny de la gestió de la qualitat, el medi ambient, la gestió energètica i la prevenció de riscos laborals, Aigües de Reus té implantat un Sistema Integrat de Gestió (SIG), que garanteix la qualitat de les activitats, preveu i/o minimitza els impactes sobre el medi i els riscos sobre les persones i gestiona i millora el consum i eficiència energètica de l’organització.

El procés d'implantació dels sistemes de qualitat s’iniciaren ja al 1997, amb la implantació de sistemes de qualitat al Servei d’Atenció al Client i al Laboratori. Va ser al febrer de 1999 quan s’inicià la implantació del SIG a altres processos de l’organització. Al setembre de 2000, un cop el sistema es va consolidar, es va obtenir el certificat de Qualitat ISO 9001.

Al 2006 s’amplia l’abast de les activitats objecte de certificació ISO 9001 del SIG i Aigües de Reus es converteix en la primera empresa d’aigües municipal de tota Catalunya que assoleix la certificació per a totes les seves activitats. Al 2009, un cop consolidat el sistema de gestió mediambiental, s’obté la certificació ISO 14001. I al setembre de 2010 s’obté el certificat del sistema de prevenció de riscos laborals, amb la certificació OHSAS 18001.

Al gener de 2007 s’inicien els treballs d’implantació d’un sistema de gestió de qualitat específic pel laboratori d’anàlisis d’aigües segons la norma ISO 17025 “Requeriments generals per a la competència dels laboratoris d’assaigs i calibratges”. La ISO 17025 ha estat preparada específicament tenint en compte les activitats dels laboratoris d’assaigs i calibratges. Existeixen moltes similituds entre el desenvolupament d’un sistema de gestió de qualitat ISO 9001 i ISO 17025, però aquest fa més èmfasi en els temes de competència tècnica pertinents a les operacions d’un laboratori.

Un cop elaborada la documentació requerida per la norma i realitzades les verificacions del mètodes analítics, al desembre de 2009 s’implanta el sistema de gestió ISO 17025. Transcorregut el temps necessari per a la consolidació del sistema, al maig de 2011, la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) realitza l’auditoria d’acreditació.

L’acreditació és un reconeixement formal de la competència del laboratori i, com a tal, dóna l’oportunitat als clients d’accedir a serveis de calibració i assaigs confiables.

Després de la revisió del procés d’auditoria per part de l’equip auditor, al setembre de 2011 s’obté l’Acreditació del Laboratori d’Anàlisi d’Aigües.

Al 2018 s’implementen els canvis per adaptar el SIG als nous requisits de les edicions de les normes ISO 9000:2015 i ISO 14001:2015. Els nous requisits d’aquestes normes incideixen en el compromís de la direcció en la gestió de la qualitat, ja que es dona més pes a processos estratègics com són l’avaluació del context de l’organització, posant de rellevància les expectatives de les parts interessades, el lideratge, la planificació o  l’enfocament basat en l’anàlisi de riscos i oportunitats, entre altres canvis.

A fi de verificar que les activitats objecte de certificació es realitzen d’una manera correcta d’acord amb les normes de referència, periòdicament es realitzen unes auditories per detectar possibles desviacions: anualment es realitzen l’auditoria interna i l’auditoria de seguiment, aquesta última per part de l’entitat certificadora. Cada tres anys es realitza una auditoria de re-certificació per part de la mateixa entitat.

A l’any 2020 s’implanta la norma ISO 45001 destinada a la seguretat i salut al treball, la qual substitueix a la OHSAS 18001. La ISO 45001 és una norma internacional que garanteix una major compatibilitat amb altres normes, com ISO 9001 i 14001. Facilita la implementació i integració en un sistema de gestió, aportant valor afegit als usuaris. Al 2021 es certifica aquesta norma ISO 45001 (sistema de gestió de seguretat i salut al treball).

També al 2021, es du a terme la implementació d’una nova norma, la ISO 50001 (sistema de gestió energètica), i s’integra al sistema integrat de gestió d’Aigües de Reus. La norma ISO 50001  proporciona requisits per establir, gestionar i millora el consum i eficiència energètica.

Al mes de desembre 2022 es realitza i supera satisfactòriament l’auditoria de certificació del sistema de gestió energètica ISO 50001.

Fruit de la integració de totes aquestes normes, la política del SIG de l’organització ha quedat definida com:

“GESTIONAR EL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA A LA CIUTAT DE REUS DE MANERA QUE APORTEM LA MAJOR SATISFACCIÓ DELS ABONATS, MITJANÇANT L’OFERTA D’UN CONJUNT DE PRODUCTES I SERVEIS QUE GENERIN VALOR AFEGIT I PERMETIN ASSOLIR LES EXPECTATIVES DELS NOSTRES USUARIS.

ESTEM COMPROMESOS AMB LA MILLORA CONTINUADA I TENIM CURA DE LA PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT, L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I L’OPTIMITZACIÓ DELS USOS I CONSUMS ENERGÈTICS, DE PROPORCIONAR LLOCS DE TREBALL SEGURS I SALUDABLES PER LA PREVENCIÓ DE LESIONS I DETERIORAMENT DE LA SALUT DELS TREBALLADORS, DEL COMPLIMENT DELS REQUERIMENTS, AMB TRANSPARÈNCIA I ACCESSIBILITAT A LES DIFERENTS PARTS INTERESSADES, AMB LA CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS”

 

Aquesta es desenvolupa en base a nou línies mestres:

1.  Orientar el sistema a satisfer l’abonat i la societat en general.

2.  Establir i revisar els processos necessaris per garantir la qualitat dels serveis i determinar els controls adequats i accions de millora.

3.  Establir uns objectius periòdics alineats amb aquesta política i amb el clar propòsit de millorar els processos de la nostra organització en els àmbits de la qualitat, medi ambient, seguretat i salut en el treball i eficiència energètica.

4.  Complir exhaustivament amb els requisits contractuals i legals, així com amb els compromisos normatius voluntàriament adquirits (ISO 9001, ISO 17025, ISO 14001, ISO 45001 i ISO 50001).

5.  Avaluar el riscos i oportunitats dels diferents processos amb la finalitat d’establir els plans d’acció que siguin necessaris.

6.  Optimitzar el cicle de vida dels productes i serveis i el consum de recursos per prevenir i eliminar els aspectes negatius i millorar els impactes positius sobre el medi.

7.  Realitzar el treball en condicions de seguretat i salubritat adequades, eliminant els perills i reduint riscos.

8.  Gestionar el coneixement dins l’organització i la motivació de l’equip humà que l’integra, fomentant accions que millorin les seves capacitats, habilitats i aptituds.

9.  Adquirir productes i serveis eficients energèticament.

 

 Certificats: