Avaries 24h 900 777 666 Tel�fono Aver�as
Buscar
01 de desembre, 2022
Empresa  >  SIG

SIG: Política del sistema

Al febrer de 1999 s’inicien els treballs d’implantació d’un Sistema de Gestió de Qualitat per al servei d’atenció al client, els laboratoris d’aigües potables i residuals i el disseny de projectes.

Al setembre de 2000, un cop el sistema està consolidat, s’obté el Certificat de Qualitat en base a la norma de referència ISO 9001.
 
A partir de desembre de 2004 s’inicien els treballs d’implantació d’un Sistema Integrat de Gestió per a tota l’organització:
 
A l’abril de 2006 s’implanta el Sistema de Gestió de Qualitat ISO 9001 per a tota l’organització.
 
Al desembre de 2006 s’implanta el Sistema de Gestió Mediambiental ISO 14001 i s’integra amb el Sistema de Gestió de Qualitat.
 
Al desembre de 2007 s’implanta el Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals OHSAS 18001  (actualment Sistema de Gestió de la Salut i Seguretat dels Treballadors ISO 45001) i s’integren les tres eines de gestió, amb l’objectiu de consolidar i certificar el Sistema Integrat de Gestió.
 
Al mes de maig de 2008 es realitza la primera auditoria interna integrada dels Sistemes de Gestió de Qualitat, Medi Ambient i Prevenció de Riscos Laborals de tota l’organització.
 
Al setembre de 2010 es certifica el darrer dels sistemes i així obtenim la certificació de tot el Sistema Integrat de Gestió del Grup Aigües de Reus.
 
La política del Sistema Integrat de Gestió de l’organització es:
 

"GESTIONAR EL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA A LA CIUTAT DE REUS DE MANERA QUE APORTEM LA MAJOR SATISFACCIÓ DELS ABONATS, MITJANÇANT L'OFERTA D'UN CONJUNT DE PRODUCTES I SERVEIS QUE GENERIN VALOR AFEGIT I PERMETIN ASSOLIR LES EXPECTATIVES DELS NOSTRES USUARIS.

ESTEM COMPROMESOS AMB LA MILLORA CONTINUADA I TENIM CURA DE LA PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT, L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I L’OPTIMITZACIÓ DELS USOS I CONSUMS ENERGÈTICS, PROPORCIONANT LLOCS DE TREBALL SEGURS I SALUDABLES PER A LA PREVENCIÓ DE LESIONS I DETERIORAMENT DE LA SALUT DELS TREBALLADORS, DEL COMPLIMENT DELS REQUERIMENTS, AMB TRANSPARÈNCIA I ACCESSIBILITAT A LES DIFERENTS PARTS INTERESSADES, AMB LA CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS"

 
Aquesta es desenvolupa en base a vuit línies mestres:
  1. Orientar el sistema a satisfer l'abonat i la societat en general.
  2. Establir i revisar els procesos necessaris per garantir la qualitat dels serveis i determinar els controls adequats i accions de millora.
  3. Establir uns objectius periòdics alineats amb la política de qualitat i amb el clar propòsit de millorar els procesos de la nostra organització  en els àmbits de la qualitat, medi ambient, seguretat i salut en el treball i eficiència energètica.
  4. Complir exhaustivament amb els requisits contractuals i legals, així com amb els compromisos normatius voluntàriament adquirits (ISO 9001, ISO 17025, ISO 14001, ISO 45001 i ISO 50001). 
  5. Avaluar els riscos i oportunitats dels diferents procesos amb la finalitat d'establir els plans d'acció que siguin necessaris.
  6. Optimitzar el cicle de vida dels productes i serveis i el consum de recursos per prevenir i eliminar els aspectos negatius i millorar els impactes positius sobre el medi. 
  7. Realitzar el treball en condicions de seguretat i salubritat adequades, eliminant els perills i reduint riscos. 
  8. Gestionar el coneixement dins l'organització i la motivació de l'equip humà que l'integra, fomentant accions que millorin les seves capacitats, habilitats i aptituds.   
  9. Adquirir productes i serveis eficients energèticament.
Al desembre de 2009 s'implanta el Sistema de Gestió de Qualitat ISO 17025 per l'Acreditació del Laboratori d'anàlisi d'aigües. L’acreditació és un reconeixement formal de la competència del laboratori i, com a tal, dóna l’oportunitat als clients d’accedir a serveis de calibració i assaigs confiables. A diferència del sistema de gestió de qualitat ISO 9001, fa més èmfasi en els temes de competència tècnica de les operacions d’un laboratori.