Avaries 24h 900 777 666 Tel�fono Aver�as
Buscar
23 de gener, 2020
Notícies
Categories
Notícies
24 desembre 2018

AIGÜES DE REUS CONGELA LA TARIFA DE L'AIGUA AL 2019

El Consell d’Administració de Reus Serveis Municipals ha aprovat aquest dimecres 19 de desembre la congelació de la tarifa de l’aigua per al 2019 a Reus. L’acord comporta, també, mantenir els avantatges i facilitats destinades tant a famílies en risc de pobresa energètica com a d’altres col·lectius.

El regidor de Medi Ambient, Daniel Rubio, recorda que es tracta, en tot moment, “d’uns ajuts i bonificacions que s’aproven en estreta cooperació amb els Serveis Socials de l’Ajuntament, que en tot moment comproven i validen l’existència d’urgències i realitats socials que els justifiquin”. Rubio constata que les raons que van motivar les mesures “són plenament vigents, ja que encara són nombroses les famílies que no poden assumir el rebut de l’aigua o que necessiten un cop de mà per fer-ne front”.

Com funciona la factura de l’aigua?
La congelació de la tarifa afecta tant el component fix ( que correspon al manteniment de l’estructura) com variable (corresponent al consum de cada usuari). La factura compta amb un tercer component, que no és de competència municipal, com és el cànon de l’Agència Catalana de l’Aigua, que fixa la Generalitat de Catalunya.

El component fix representa el 55% del total de la factura, mentre que el component variable es divideix en tres blocs, amb la idea que aquell que consumeix menys aigua, pagui menys. Es tracta d’una divisió per trams de consum que obeeix a raons mediambientals, però que també a motivacions socials.

La mateixa fórmula per trams s’aplica tant al subministrament d’aigua com al servei de clavegueram. També paga més qui més aigua aboca a la xarxa.

El component social de la factura
Uns 4.000 reusencs es beneficien dels ajuts socials que ofereix Aigües de Reus. Ajuts com la tarifa social o el fraccionament o ajornament del pagament.

La tarifa social està pensada per a famílies que es troben en risc de pobresa energètica. S’hi poden acollir: els perceptors d’una pensió mínima contributiva o SOVI (Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa) per jubilació o viduïtat; els perceptors d’una pensió mínima contributiva per incapacitat permanent; aquells abonats que formin part d’una unitat familiar amb tots els seus membres en situació d’atur; els perceptors d’una pensió no contributiva per jubilació, jubilació per invalidesa i invalidesa; els beneficiaris de la renda mínima d’inserció (RMI); els perceptors de les prestacions socials de caràcter econòmic per atendre determinades situacions de necessitats bàsiques; els perceptors del fons del règim Fons d’Assistència Social (FAS) i aquells que es beneficiïn del fons de la Llei d’Integració Socials dels Minusvàlids (LISMI). També percebran la tarifa social les persones que es troben en situació de risc d’exclusió residencial segons la Llei 24/2015, i que així ho acreditin segons informe de Serveis Socials de l’Ajuntament.

Col·laboració amb Serveis socials
En segon lloc, hi ha un seguit d’ajuts solidaris dissenyats per a tots aquells que tenen problemes puntuals a l’hora de fer front al pagament del servei. En aquest cas, es contemplen mesures com ajornaments, fraccionaments o bonificació del deute acumulat, entre d’altres.

L’ajut solidari és una iniciativa gestionada en col·laboració amb els Serveis Socials de l’Ajuntament i dirigida al col·lectiu de persones que estan en situació de precarietat econòmica. Aquest ajut es basa en el pagament de l’import total o parcial de les factures emeses per Aigües de Reus a aquells abonats d’ús domèstic als quals Serveis Socials consideri necessari ajudar econòmicament. Per gaudir d’aquest ajut cal que Serveis Socials de l’Ajuntament sol·licitin a Aigües de Reus la bonificació, fraccionament o ajornament del deute, sense necessitat d’aportar cap document relatiu a les circumstàncies personals o familiars de l’abonat.

Famílies nombroses
En tercer lloc, hi ha un paquet d’ajuts per a les famílies nombroses, cosa que els permet gaudir d’ampliacions en els blocs de consum, entre d’altres avantatges. També poden accedir a aquestes bonificacions de família nombrosa (sempre que se’ls reconegui prèviament aquesta condició), aquelles famílies monoparentals que compleixin alguns requisits: o bé ser un progenitor vidu o vídua amb un mínim de dos fills,  o bé ser un progenitor amb dos fills (un dels quals tingui una discapacitat igual o superior al 33%).

La bonificació per a famílies nombroses ofereix una ampliació dels metres cúbics que s’apliquen a la tarifa del segon bloc de la quota variable del servei d’aigua i claveguera. S’amplien 3 m3 (per persona i cada mes) els m3 que inicialment corresponen a la tarifa del 2n bloc.

 

Relacionats

No hi ha notícies