Avaries 24h 900 777 666 Tel�fono Aver�as
Buscar
06 d'abril, 2020
Notícies
Categories
Notícies
17 febrer 2020

AIGÜES DE REUS VA CONCEDIR 2.387 AJUTS SOCIALS AL LLARG DE 2019

Aigües de Reus va concedir 2.387 ajuts socials a famílies de Reus al llarg de 2019, dels quals 390 corresponen a abonats que gaudeixen de la “tarifa social”, mentre que 1.015 son bonificacions en qualitat de família nombrosa. Les bonificacions a abonats, en qualitat d’ajuts contra la pobresa energètica, es van elevar a un total de 83.370 euros al llarg de 2019.

La regidora responsable d’Aigües de Reus, Noemí Llauradó, constata que “més enllà que puguin fer-se alguns ajustaments de caire tècnic, les raons que motiven l’existència d’aquestes mesures socials són plenament vigents, tenint en compte que encara són nombroses les famílies que tenen dificultats per assumir algun rebut de l’aigua i que es veuen abocades a l’impagament”. En aquesta mateixa línia, l’alcalde de Reus, Carles Pellicer, insisteix en la importància d’explicar que es tracta “d’uns ajuts i bonificacions que s’aproven en estreta cooperació amb els Serveis Socials de l’Ajuntament, que comproven i validen l’existència d’urgències i realitats socials que els justifiquin i així ho portem fent des de fa gairebé deu anys”.

Els 2.387 ajuts socials a famílies de Reus en la tarifa de l’aigua, concedits al llarg de 2019, estan inclosos en diversos apartats. En primer lloc, les 390 famílies que es beneficien d’una tarifa social en haver estat considerades “vulnerables” i trobar-se en risc de pobresa energètica.

En segon lloc, hi ha aquells reusencs que perceben uns ajuts solidaris –en forma de bonificacions de diferents tipus– que Aigües de Reus va posar en marxa el 2013 per a tots aquells que tenen problemes puntuals a l’hora de fer front al pagament del servei. En conjunt, sumen un total de 808 bonificacions per diversos conceptes. En paral·lel, també s’han concedit 174 fraccionaments i ajornaments de factures pendents, atenent les sol·licituds rebudes mitjançant Serveis Socials de l’Ajuntament de Reus.

En tercer lloc, aquests 2.387 ajuts comptabilitzats l’any passat també inclouen la rebaixa que s’aplica a la factura en el cas de les famílies nombroses, en gaudir d’ampliacions en els blocs de consum, entre d’altres mesures. En el cas de les famílies nombroses, van ser un total de 1.015 les que es van beneficiar de les bonificacions que els corresponen al llarg de 2019.

 

Tarifa social

Els ajuts socials a famílies de Reus en la tarifa de l’aigua responen a diverses necessitats. En primer lloc, hi ha l’anomenada “tarifa social”, pensada expressament per aquelles famílies considerades “vulnerables” i que es troben en risc de pobresa energètica. A aquesta tarifa s’hi poden acollir: els perceptors d’una pensió mínima contributiva o SOVI (Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa) per jubilació o viduïtat; els perceptors d’una pensió mínima contributiva per incapacitat permanent; aquells abonats que formin part d’una unitat familiar amb tots els seus membres en situació d’atur; els perceptors d’una pensió no contributiva per jubilació, jubilació per invalidesa i invalidesa; els beneficiaris de la renda mínima d’inserció (RMI); els perceptors de les prestacions socials de caràcter econòmic per atendre determinades situacions de necessitats bàsiques; els perceptors del fons del règim Fons d’Assistència Social (FAS) i aquells que es beneficiïn del fons de la Llei d’Integració Socials dels Minusvàlids (LISMI). També percebran la tarifa social les persones que es troben en situació de risc d’exclusió residencial segons la Llei 24/2015, i que així ho acreditin segons informe de Serveis Socials de l’Ajuntament.

 

Bonificacions

En segon lloc, hi ha un seguit d’ajuts solidaris –en forma de bonificacions de diferents tipus– que Aigües de Reus ja va posar en marxa el 2013, dissenyats per per a tots aquells que tenen problemes puntuals a l’hora de fer front al pagament del servei. En aquest cas, es contemplen mesures com ajornaments, fraccionaments o bonificació del deute acumulat, entre d’altres.

L’ajut solidari és una iniciativa gestionada en col·laboració amb el departament de Serveis Socials de l’Ajuntament i dirigida al col·lectiu de persones que estan en situació de precarietat econòmica. Aquest ajut es basa en el pagament de l’import total o parcial de les factures emeses per Aigües de Reus a aquells abonats d’ús domèstic als quals Serveis Socials consideri necessari ajudar econòmicament. Per gaudir d’aquest ajut cal que Serveis Socials de l’Ajuntament sol·licitin a Aigües de Reus la bonificació, fraccionament o ajornament del deute, sense necessitat d’aportar cap document relatiu a les circumstàncies personals o familiars de l’abonat.

 

Famílies nombroses

En tercer lloc, hi ha previst un paquet d’ajuts a la factura per a les famílies nombroses, cosa que els permet gaudir d’ampliacions en els blocs de consum, entre d’altres avantatges. Paral·lelament, també poden accedir a aquestes bonificacions de família nombrosa (sempre que se’ls reconegui prèviament aquesta condició), aquelles famílies monoparentals que acompleixin alguns requisits: o bé ser un progenitor vidu o vídua amb un mínim de dos fills,  o bé ser un progenitor amb dos fills (un dels quals tingui una discapacitat igual o superior al 33%).

La bonificació per a famílies nombroses ofereix una ampliació dels metres cúbics que s’apliquen a la tarifa del segon bloc de la quota variable del servei d’aigua i claveguera. S’amplien 3 m3 (per persona i cada mes) els m3 que inicialment corresponen a la tarifa del 2n bloc.

S'entén per família nombrosa aquella integrada per una o dues persones progenitores amb tres o més fills, siguin o no comuns. Per tal que es reconegui la condició de família nombrosa, cal que els fills, d’una banda, siguin menors de 21 anys o siguin discapacitats o estiguin incapacitats per treballar, o bé siguin menors de 26 anys quan cursin estudis. D’altra banda, han conviure amb la persona o persones progenitores –excepte en els supòsits de separacions o divorcis– i n’han de dependre econòmicament. A més, cal que el titular del contracte sigui titular o cotitular del títol de família nombrosa, i que l’ús del subministrament sigui domèstic.

 

Relacionats

No hi ha notícies